ALGEMENE VOORWAARDEN

1°. De gehele relaties tussen Xpert Lingua en haar klanten worden beheerst door deze algemene verkoopsvoorwaarden, behoudens uitdrukkelijke afwijking, schriftelijk aanvaard door Xpert Lingua. Door het plaatsen van zijn bestelling aanvaardt de klant deze algemene verkoopsvoorwaarden, waarbij hij verzaakt aan de algemene en bijzondere voorwaarden vermeld in zijn eigen bestelbons, in zijn brieven of op zijn handelsdocumenten, ook indien deze met de hand werden opgemaakt voor of na het opstellen van onze documenten.

Onder “overmacht” wordt een onoverkomelijke en onvoorziene omstandigheid verstaan, die is ontstaan buiten de wil om van diegene die ze inroept, en waarvan de gevolgen ondanks alle aangewende ijver niet hadden kunnen worden vermeden, zoals stakingen, ziekte van de trainers of klimatologische omstandigheden.

2° De klant moet aan Xpert Lingua alle nuttige informatie doorgeven die hem uitdrukkelijk wordt gevraagd of die redelijkerwijze het goede verloop van zijn opleiding zou kunnen beïnvloeden. Wanneer de klant foutieve inlichtingen doorgeeft die bijkomende kosten met zich meebrengen voor Xpert Lingua, zullen deze kosten aan hem worden aangerekend.

3° Xpert Lingua kan alle kosten die voortkomen uit wijzigingen die de klant aan zijn initiële reservatie zou aanbrengen, aan deze laatste aanrekenen.

4° De bestelling van de opleiding gebeurt via e-mail. Meteen na de ontvangst van de bestelling beschikt de klant over een termijn van 48 werkuren om wijzigingen aan te brengen aan zijn initiële bestelling. Eens deze termijn verstreken is, wordt de bestelling als definitief beschouwd en is het engagement van de klant naar Xpert Lingua bindend.

5° Bij ontstentenis van een bijzondere procedure van de klant, die wordt vermeld in een offerteaanvraag of op de bestelbon, maakt elke bestelling van lessen het voorwerp uit van een facturatie van het totale bedrag van de bestelling, te betalen aan het begin van de opleiding.

Behoudens overmacht wordt de annuleringsvergoeding als volgt vastgesteld:

  • Annulering meer dan 31 dagen voor de opleiding: 25 % van de prijs van de opleiding.
  • Annulering tussen 31 en 10 dagen voor de opleiding: 50 % van de prijs van de opleiding.
  • Annulering minder dan 10 dagen voor de opleiding: 100 % van de prijs van de opleiding.

6° Om geldig te zijn moet het verplaatsen van de sessie verplicht schriftelijk en meer dan 48 uur voor de aanvang van de sessie gebeuren, via het e-mailadres info@xpert-lingua.be. Deze mogelijkheid van kosteloze verplaatsing is maximum vier maal per besteld opleidingspakket geldig. Voor elke bijkomende verplaatsing wordt de verplaatste les volledig gefactureerd.

7° De vermelde prijzen zijn exclusief taksen.

8° De factuur wordt aan het begin van de opleiding opgemaakt, met een betalingstermijn van 30 dagen. Xpert Lingua behoudt zich het recht voor om opleidingen stop te zetten waarvan de factuur niet tijdig is betaald, onverminderd het recht voor Xpert Lingua om de volledige betaling van het inschrijvingsgeld te eisen.

9° Elke som die onbetaald blijft op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een verwijlintrest aan 1 % per maand, evenals met een forfaitaire vergoeding van 10 % met een minimum van € 40.

10° De eventuele tussenkomst van de overheid in de betaling van het inschrijvingsgeld, via onder meer de regelingen van opleidingscheques, taalcheques en KMO-portefeuille, moet gemeld worden op het ogenblik van het opmaken van de bestelbon en moet gebeuren volgens de van kracht zijnde reglementeringen. De klant moet voor het begin van de opleiding het bewijs leveren van de tussenkomst en blijft alleen het gehele inschrijvingsgeld verschuldigd indien deze tussenkomst niet wordt toegekend.

11° Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van geschil zijn uitsluitend de vrederechter van het 2e kanton van Brussel en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel bevoegd.

XPERT LINGUA

Professional B2B Language Services

Adres:
Alsembergsesteenweg 383
B-1180 Brussel (Ukkel)

Gsm: 0486 95 14 34

E-mail:
info@xpert-lingua.be

Ondernemingsnummer:

0687.599.049

KMO Portefeuille:

Erkend dienstverlener DV.O225571

Chèques-formation:

Opérateur agréé 200/0166/03465